VEIKLOS KRYPTYS

Vizija: sveikas, kultūringas, dvasiškai turtingas vaikas.


Misija: įstaiga aktyvi ir atvira kaitai, atliepianti vaikų bei tėvų poreikius, teikianti kokybiškas ugdymo paslaugas, užtikrinanti vaiko fizinį, psichinį vystymąsi pagal individualias galimybes, poreikius, amžiaus ypatumus, sauganti ir puoselėjanti kultūrinį ir dvasinį paveldą, orientuota į vaikų ugdymo socialinę gerovę.


Tikslai: kurti vieningą šeimos ir įstaigos sveiko vaiko sistemą; kompleksiškai susieti dvasinį, kalbos ir sveikatos ugdymą; siekti šeimos ir įstaigos palankaus mikroklimato vaiko kultūrinei savimonei.


Uždaviniai: inicijuoti bendradarbiavimą su šeima sveikatos saugojimo srityje, įvairius sveikatos ugdymo būdus ir siekti efektyvių sveikatinimo priemonių parinkimo; formuoti ugdymo turinį ir aplinką, kurios skatintų problemų sprendimą, žadintų vaikų saviraišką ir individualybę; ugdymo procesą orientuoti į vaiko fizinių, psichinių savybių realizavimą, poreikių ir interesų tenkinimą bei tinkamą brandą mokyklai; didinti vaiko socializaciją ir kompetencijas; skatinti pedagogus taikyti naujas technologijas ugdymo procese; organizuoti tėvų pedagoginį švietimą.


Prioritetinės 2010 - 2011 m. m. metų veiklos kryptys:

2010 m. tikslas - teikti kokybiškas ugdymo paslaugas saugioje, reikalavimus atitinkančioje aplinkoje, vystyti įstaigos ir šeimos, socialinių partnerių bendradarbiavimą.
Uždaviniai:
  • Siekiant geresnės ugdymo kokybės, tobulinti ugdymo turinio planavimą, organizavimą bei vertinimą, atkreipiant dėmesį į saugią aplinką, sanitarinę būklę ir vaikų sveikatos stiprinimą.
  • Taikyti kūrybingumą ugdančius metodus, atitinkančius vaiko amžiaus tarpsnius ir individualius ypatumus.
  • Užtikrinti ugdymo tęstinumą, rengti vaikus mokymuisi bendrojo lavinimo mokyklose.© 2010m., Visos teisės saugomos Tinklapį sukūrė: www.pigustinklapiai.lt
Veikla