Ugdymas
UGDYMAS

Programos
Ugdymo procesas organizuojamas pagal 2007 m. įstaigos sudarytą Ikimokyklinio ugdymo programą bei valstybines darželių programas: O. Monkevičienės ir kitų autorių "Ankstyvojo ugdymo vadovą", ,,Bendrąją priešmokyklinio ugdymo ir ugdymosi programą". Papildomos programos: Priešmokyklinio ugdymo turinio įgyvendinimo metodinės rekomendacijos, Priešmokyklinių grupių aprūpinimo standartai,  J. Balčiūnaitės ,,Humanistinio ugdymo programa", Etninio ugdymo gairės "Po tėviškės dangum", Ikimokyklinio amžiaus vaikų saugios gyvensenos įgūdžių ugdymo programa, Tarptautinė programa "Zipio draugai", Alkoholio, tabako ir kitų psichiką veikiančių medžiagų vartojimo prevencijos programa.
© 2010m., Visos teisės saugomos Tinklapį sukūrė: www.pigustinklapiai.lt
Ugdymas