STRUKTŪRA

Lopšelyje-darželyje veikia savivaldos institucijos:
  • Lopšelio-darželio taryba - aukščiausia savivaldos institucija, telkianti vaikų tėvus (globėjus, rūpintojus), auklėtojus, kitus lopšelio-darželio darbuotojus svarbiausiems įstaigos veiklos uždaviniams spręsti. Taryba turi patariamojo balso teisę.
          Lopšelyje-darželyje veikia tokios sudėties taryba: 3 auklėtojai, 3 tėvų atstovai, 3 kiti darbuotojai.
  • Mokytojų taryba - nuolat veikianti patariamoji institucija. Ją sudaro lopšelio-darželio direktorius, direktoriaus pavaduotojas ugdymui, auklėtojai, priešmokyklinio ugdymo pedagogas, logopedas, kiti tiesiogiai ugdymo procese dalyvaujantys asmenys.
          Mokytojų taryba:
          aptaria praktinius ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo klausimus;
          analizuoja lopšelio-darželio ugdymo procesą ir numato tobulinimo būdus
          aptaria vadovų, auklėtojų, kitų specialistų prašymus atestuotis, teikia siūlymus lopšelio-darželio vadovams.© 2010m., Visos teisės saugomos Tinklapį sukūrė: www.pigustinklapiai.lt
Struktūra